2023 MAK meede 19.2 LEADER- projektitoetus, meede 1.2.1 - Ettevõtluse investeeringud Põltsamaa piirkonnas
   Varjualuse/Väliköögi ehitus, kaubariiulite soetamine
Projekti eesmärgiks on ehitada meetalu hoovi multifunktsionaalne varjualune, kus väliköök on mõeldud agroturismi külaliste vastuvõtuks ja degustatsioonide korraldamiseks ning abiruum meekärgede sulatamiseks ja raamide pesemiseks, seda sõltumata ilmast. Kaubariiulite soetamisega on võimalik lahendada ruumipuudus laos. Soetatavad riiulid võimaldavad kaubaaluseid (mesi, taara, korpused, suhkur jne) efektiivsemalt paigutada ja nii tekitada lattu enam liikumisruumi.

2021 MAK meede 19.2 LEADER- projektitoetus, meede 1.2.1 - Ettevõtluse investeeringud Põltsamaa piirkonnas
    Tootmisseadme soetamine
Projekti käigus soetatakse ettevõttele maitsemeede valmistamiseks segur. Seguri abil on võimalik lihtsustada ja kiirendada maitsemeede valmistamist, mis omakorda aitab tõsta toodangu mahtusid ning ettevõtte käivet väärindatud mee osas.

2020 MAK meede 4.1. Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks
  Mesindusinventari soetamine
2020 MAK meede 19.2. Jõgevamaa Koostöökoda, Leader-projektitoetus
  Tootmiseks vajalike seadmete soetamine
2019 MAK meede 19.2. Jõgevamaa Koostöökoda, LEADER-projektitoetus
  Tootmishoone parendamine ja uute seadmete soetamine


Vastavalt (ELÜPS § 84. Maaeluministri määrus nr 26 (22.12.1015) “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020” § 3 lg 5) peab toetuse saaja veebileht olema tähistatud ja toetuse abil ellu viidud tegevusest avalikkust teavitatud. Lõikes 5 nimetatud veebilehel teabe avaldamise nõue tuleneb komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 III lisa 1. osa punktist 2.2.a, mis kohaldub, kui toetuse saajal on toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht olemas.